pzhgpzmigrod
  Regulamin GMP i IM
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O INTERMISTRZOSTWO – 2015§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu miedzynarodowym, organizowanym
dla członków zrzeszonych w Federacjach Czech, Polski i Słowacji uprawniony jest każdy
członek PZHGP, który spełni warunki okreslone niniejszym regulaminem.

§2
Złoży spis gołebi 50 sztuk do GMP na warunkach jak opisane w § 2 Regulaminu GMP.
§3
Plan lotów gołebi do intermistrzostwa moe zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty
zgłoszone do GMP . Loty naley zaplanować i odbyć wyłacznie w weekendy w terminie od
16 maja 2015 roku do 26 lipca 2015 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych
dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, e koszowanie gołebi odbedzie
się w zaplanowanym terminie ( tj najpózniej w sobote, a na loty powyej 700 km w piatek).
Koszowanie gołebi na loty powyej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj.
w czwartek lub piatek a gołebie muszą być zakoszowane najpózniej do godz. 21:00.

§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objetego niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, na zasadach okreslonych w § 4 Regulaminu GMP.

§5
Listy konkursowe bedace podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporzadzać
naley na bazie 1:5, czyli obejmujacych 20%.

§6
Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłacznie gołebie
umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane bedzie typowaną serią 5 gołebi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołebie seryjne winne być
koszowane jako 5 pierwszych, i wyłacznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołebi bierze udział w
mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowozegarowej
gołebie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”.

§7

O koncowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołebie seryjne ( 3 szt.)
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów sposród ujetych w planie z zachowaniem poniszych
zasad:
-3 loty od 300 do 500 km,
-2 loty od 500 do 700 km,
-1 loty powyej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje nisza suma w lotach powyej 500 km,
a w nastepnej kolejnosci wyszy konkursokilometra.

§8
Hodowca we współzawodnictwie o Intermistrzostwo uczestniczy tylko jedną
druyną gołebi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równoczesnie w zespole (tandem itp.).

§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez
hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe,
tasmy zegarowe, poswiadczenia odlotu gołebi, spisy gołebi, listy konkursowe, protokoły z
punktów wkładań gołebi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekaą
do swoich macierzystych Okregów w terminie do 31 sierpnia 2015 roku. Zarzady Okregów
po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporzadzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją
lotową dotyczacą 3 najlepszych wyników przeslą do Zarzadu Głównego w terminie do 30
wrzesnia. W tym terminie naley przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy:
zg@pzhgp.pl , zestawienie zbiorcze sporzadzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową
poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym naley spakować
do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§ 10

Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie o Intermistrzostwo
dołaczyć naley dokumenty wymagane do współzawodnictwa GMP, a opisane w §
11 współzawodnictwa GMP.

§ 11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 50
przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej
w Sosnowcu wreczone zostaną pamiatkowe puchary, natomiast pozostałym przodownikom
dyplomy.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Prezydium Zarzad Główny PZHGP na
posiedzeniu w dniu 19.01.2015 roku.
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI

NA LATA 2014 – 2015

§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim - GMP Generalne Mistrzostwo Polski; uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2014 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Spis ten  obowiązywał będzie również do Mistrzostwa w kategoriach. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.

§ 3
Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 11 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 17 maja 2014 roku do 27 lipca 2014 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj  najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.

§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP pod warunkiem, że Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą sporządzać dwie listy okręgowe, z tym że do sporządzenia listy konkursowej muszą być przydzielone minimum 4 Oddziały. Okręgi skupiające od 21 do 30 Oddziałów mogą sporządzać trzy listy Okręgowe z tym że do sporządzania każdej z tych list musi być przydzielonych minimum 6 Oddziałów.  Okręgi skupiające ponad 30 Oddziałów mogą sporządzać kilka list konkursowych z tym że do sporządzania każdej z tych list musi być przydzielonych minimum 9 Oddziałów. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,
- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,
- w lotach powyżej 700 km - lista Okręgowa.

§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.

§ 6
Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do  GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”.

§ 7
Punkty do GMP wyliczane sąze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:
- w lotach od 300 do 500 km - 50 punktów,
- w lotach od 500 do 700 km - 65 punktów,
- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§ 8
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk ) z 8 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:
- 3 loty od 300 do 500 km,
- 3 loty od 500 do 700 km,
- 2 loty powyżej 700 km,

§ 9
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski GMP uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).

§ 10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§ 11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listyzegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.

§ 12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej wręczone zostaną pamiątkowe puchary.

§13
W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu wdniu 23.11.2013 roku.REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI
NA LATA 2014 - 2015

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
-    Kat. A - krótki dystans;
-    Kat. B - średni dystans;
-    Kat. C - długi dystans;
-    Kat. M - Maraton;
uprawniony jest  każdy  członek  PZHGP,  który   spełni  warunki   określone  niniejszym regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2014 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk( identyczny jak do GMP). Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
Kat. A - loty z odległości: 100 - 400 km - max. 7 lotów;
Kat. B - loty z odległości: 300 - 600 km - max. 7 lotów;
Kat. C - loty powyżej 500 km - max. 7 lotów;
Kat. M - loty powyżej 700 km - max. 7 lotów.
Do   Mistrzostwa  Polski  z   Kategoriach  zaliczyć   należy   11   lotów  zaplanowanych  do Mistrzostwa GMP na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu GMP oraz 3 loty zaplanowane i odbyte w okresie od 26 kwietnia 2014 roku do 11 maja 2014 roku w dowolne dni tygodnia. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do GMP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę) na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakosztowane najpóźniej do godz. 21:00. Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo - Zegarowego PZHGP. Wyniki do Mistrzostwa Polski w Kategoriach mogą być wyliczone wyłącznie z list Oddziałowych, Rejonowych lub Okręgowych. Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa.
§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§6
W trakcie sezonu lotowego 2014 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów w poszczególnych kategoriach nie przekroczy planowanej liczby określonej w § 3 niniejszego regulaminu.
Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP.
Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty z zagranicy Polski mogą wypuszczać gołębie na terenie Niemiec jedynie w soboty, niedziele i poniedziałki. W przypadku niemożliwości wypuszczenia gołębi należy wrócić z gołębiami do kraju.
§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A - 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 - 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600 km.
Kat. B - 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 - 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1200 km.
Kat. C - 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. Maraton - 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez Hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników w każdej kategorii prześlą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a.    plan lotów (kopia);
b.    spis gołębi - 50 sztuk (kopia);
c.    listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d.    taśmy zegarowe;
e.    listy konkursowe;
f.    przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej
zmianie obrączek elektronicznych;
g.    poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
§11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A - 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. B - 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. C - 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. M - 3 mistrzów i 50 przodowników;
Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
§12
W  lotach  GMP  w  odniesieniu  do  zagadnień  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo - Zegarowego.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 23.11.2013 roku
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA LATA 2014 - 2015
§1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi w ilości do 40 szt. Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu wraz z planami lotów w ustalonym przez Zarząd Okręgu terminie. Zarządy Okręgów przed pierwszym lotem mistrzowskim ( decyduje data stempla pocztowego ) wyślą przesyłką poleconą, spisy wraz z planami lotów do Zarządu Głównego.
§3
Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A".
§4
Listę konkursową z  lotów  objętych niniejszym współzawodnictwem  sporządzać mogą wyłącznie Oddziały, zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo -Zegarowego.
§5
Listy konkursowe  będące  podstawą obliczeń  wyników  niniejszego  współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5.
§6
Po zakończeniu lotów objętych planem do M.P. Hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi o najniższym coefficjencie, które zdobyły po 3 konkursy. Łączny konkurs okiłometraż na jednego gołębia nie może być niższy niż 400 km.
§7
O  kolejności  lokat na  liście  współzawodnictwa lotowego  decyduje  suma wykładnika wydolności lotowej  (coefficjentów) uzyskana przez poszczególne gołębie zaliczone do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficjent, tym wyższa lokata.
§8
W niniejszym współzawodnictwie hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskane przez hodowców w tym współzawodnictwie, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły komisji lotowo-zegarowej, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe i protokoły przyporządkowania) prześlą w terminie do 30 września każdego roku do macierzystego Zarządu Okręgu.
Zarządy Okręgów w terminie do 15 października prześlą do Zarządu Głównego pełne zbiorcze zestawienie wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą 3 najlepszych hodowców w tym współzawodnictwie.
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :
-    3 mistrzów - nagrodzonych pucharami
-    50 przodowników - nagrodzonych dyplomami.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 23.11.2013 roku.
Równocześnie informujemy, że w 2014 roku podobnie jak w Mistrzostwie Polskie gołębi dorosłych nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (85 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=